Formaldehit suda kolaylıkla çözünür. Formaldehit ihtiva eden bir çözelti, miktarı belli bir NaHS03 ile muamele edilir ve şiddetle çalkalanırsa, bir süre sonra,

HCHO + HSO3 <–> H2COHS03

formaldehit bisülfit katılma ürünü ayrılır. Katılma esnasında ortam, ya nötral veya çok zayıf asitli olmalıdır. Bundan sonra geri kalan HS03, iyot çözeltisiyle nişasta yanında titre edilir. Ortama konan bisülfitle, geri titre edilen bisülfit arasındaki farktan formaldehit miktarı hesap­lanır. Formaldehidin miliekivalent gramı HCHO/2000’dir.

Formaldehit ayarlı iyot çözeltisiyle de tayin edilebilir.

Formaldehit Tayini

formaldehitin miliekivalent gramı HCHO/2000 dir.

HSO3 + I2 + H2O <–> SO42- + 2I + 3H+


Kaynakça

Gündüz, Turgut. 1993. Kantitatif Analiz Labaratuvar Kitabı. Ankara : Bilge Yayıncılık, 1993. s. 157.