Yazılar

Infrared Spektrometri 4 – İki Atomlu Bir Molekülde Gerilme Titreşiminin Mekanik Modeli

Atomik gerilme titreşiminin özellikleri, bir yayın iki ucuna bağlanmış iki kütleden oluşan mekanik bir modelle ifade edilebilir. Yayın iki ucundaki kütlelerden birinin yayın ekseni yönünde çekilip bırakılması basit harmonik hareket denen olaya neden olur. Sabit bir yere bağlı bir yayın ucuna asılı tek bir kütlenin titreşimini göz önüne alalım (Şekil.3a). Yayın ucundaki kütle yayın ekseni […]

Infrared Spektrometri 3 -Moleküler Titreşim Tipleri

Moleküler Titreşim Tipleri Bir moleküldeki atomların birbirine göre yerleşim durumları tam olarak sabit olmayıp, moleküldeki bağlar etrafında çok sayıda titreşim ve dönme sonucu devamlı değişir. Basit iki veya üç atomlu bir molekül için, böyle titreşimlerin sayısını, özelliğini ve bu titreşimlerle absorplanan enerji arasındaki ilişkiyi açıklamak kolaydır. Böyle bir analiz, çok sayıda atomdan meydana gelen moleküller […]

Infrared Spektrometri 2 – A. İNFRARED ABSORPSİYON SPEKTROMETRİNİN TEORİSİ

A. İNFRARED ABSORPSİYON SPEKTROMETRİNİN TEORİSİ Moleküler maddeler için infrared absorpsiyon, emisyon ve yansıma spektrumları; spektrumların, moleküllerin bir titreşim veya dönme enerji seviyesinden ötekine ge­çişleriyle sağlanan enerjideki çeşitli değişmelerden kaynaklandığı varsayılarak açıklanabilir. Bu bölümde, bu geçişlerin doğasını açıklamak için moleküler absorpsiyonu kullanacağız.

Infrared Spektrometri 1 – GİRİŞ

Infrared Spektrometri Spektrumun infrared bölgesi, ışının 12800 ile 10 cm-1 dalga sayılı veya 0,78 ile 1000 µm dalga boylu kısmım kapsar. Hem cihaz ve hem de uygulama açı­sından infrared spektrumu, yakın, orta ve uzak infrared ışınlan olmak üzere üç bölgeye ayrılır. Bunlar­dan her birinin sınırlan kabaca Çizelge 1’de göste­rilmektedir.