Çevir Tarihi Çevir:1401

Ankara Savaşı yenilgisi, Osmalı Devletinin parçalanarak, devletin imparatorluk aşamasına geçmesinin 50 yıl kadar geçikmesine, Anadolu beyliklerinin yeniden kurulmasına ve Osmanlı tarihinde Fetret Devri olarak bilinen 11 yıllık bir iktidar boşluğu döneminin yaşanmasına neden oldu.

ORTA ÇAĞIN EN KANLI SAVAŞI

YILDIRIM BEYAZIT – TİMUR

Timur…

Ey Rum diyarında Melik olan Bayezıd! Sana malum olsun ki bu adamlar birer firavun gibi kafirdirler. Emrimize muhalefet etme ve derhal onların boynunu vur. Aksi takdirde kahrımız üzerine olur. Emrimize muhalafet edenlerin akıbeti malumun olsa gerektir… Vesselam

Sultan Beyazıt Han…

…Ey ihtiyar köpek, tekfurdan daha şiddetli kâfirsin. Mektubunda bizi korkutmak ve hile ile kandırmak istemişsin. Osmanlı sultanlarını, Acem padişahlarına benzetme. Osmanlı askerleri de, ne Kıpçak ülkesi Tatarı gibi sıradan insanlar, ne de Hint toplulukları gibi başı boş, sere serpe avare kalabalıklar değildirler. Osmanlı askerleri, Irak ve Horasan askerleri gibi hamiyetsiz ve perişan olmayacak kadar onurlu askerlerdir. Yine sen, Osmanlı askerlerini Şam ve Haleb(Memlûk) askerlerine de benzetmeyesin.

… İki türk hükümdarının arasındaki mektuplaşma devam etti. İki hükümdarda birbirleriyle savaştan çekiniyor ve bu sebebten dolayı bir sonraki mektuplar daha yumuşak bir dille yazılıyordu. Ancak,timurun dünyanın tek hakimi olma isteği,osmanlının başka bir ülke hükümdarının isteğine cevap vermenin zayıflık ve onur kırıcı olarak düşünmesi ve mektuplaşma sırasında birkaç hainlerin mektuplardaki üslupları deyiştirmesi sonucu belli bir noktadan sonra bu savaşı kaçınılmaz kılmıştı. Bazı kaynaklara göre be mektuplarda birbirlerine savaş meydanında kadın elbisesi giydirmek için ant içtikleri bile yazıyordu…

Ankara savaşı

Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid ile Timur arasında, Ankaranın Çubuk Ovasında yapılan savaş.Geç ortaçağ tarihinin en kanlı meydan savaşlarından biri olan ve Osmanlıların yenilgisiyle sonuçlanan Ankara Savaşı, Osmanlı Devletinin parçalanmasına ve Fetret Devri (1402-1413) olarak bilinen bir iktidar boşluğu döneminin yaşanmasına yol açtı.

Osman Gazi ve Orhan Gazi ile I. Muradın inşa ettikleri devlet, daha çok Balkanlarda genişlediği gibi, henüz gevşek vasallık bağlarına dayanıyordu.Bu dönemde Osmanlılar özellikle Anadoluda hızlı ve kesin ilhaklara girişmişlerdi; aradaki çatışmalara karşın, Türk-İslam beylikleriyle daha yumuşak bir ilişkiyi gözetiyorlardı.Yıldırım Bayezid ise, İstanbul kuşatmasını sürdürürken, bir yandan da Anadolu birliğini sağlamak amacıyla çeşitli savaşlara girişti.Karamanlılara karşı kazanılan Akçay Savaşı sonucu kazanılan zaferle (1398) Konya,Niğde,Karaman ve Develi Osmanlıların eline geçti; Sivas hükümdarı Kadı Burhaneddinin öldürülmesiyle Sivas, Tokat, Kayseri ve Aksaray Osmanlı egemenliğine girdi (1399).Aynı yıl Memluk sultanı Berkukun ölümünden ve yerine çocuk yaştaki Nasıreddin Ferecin geçmesinden yararlanan I. Bayezid, Malatyayı Memluklerden aldı.Dulkadiroğullarının elinde bulunan Kahta, Divriği, Besni ve Darende kaleleri de Osmanlılara geçti.Osmanlı sınırları böylece Orta Fırata dayanmış oluyordu.Bütün bu fetihlerden sonra I. Bayezid, yenilgiye uğrayan yerel hanedanları tasfiyeye yönelerek, sıkı bir merkezi yapı kurmaya girişti.Bu amaçla Balkanların Hıristiyan prensliklerine ve aristokrasisine yaslanması ise, Türk beylerinin ve İslam ulemasının kendisine duyduğu tepkiyi artırıcı bir rol oynadı.

Öte yandan, Türkistan ve İranda güçlü bir devlet kuran Timur, kendini İlhanlıların varisi sayarak Anadolu üzerinde hak ileri sürmekteydi.Bayezid döneminde Osmanlıların erken bir aşamada Ön Asyaya dayandırması Timurun dikkatini çekti.Timurun saldırılarıyla topraklarını yitiren Celayir sultanı Ahmed ile Karakoyunlu Kara Yusuf Osmanlılara sığınınca, Bayezid ile Timur arasında mektuplaşma başladı.Bayezid, Timurun, Kara Yusuf ile Sultan Ahmedin geri verilmesi yolundaki isteğini kabul etmedi.Osmanlılara gözdağı vermek isteyen Timur, Bayezid tarafından toprakları ellerinden alınan ve Timurun yarı-kabilesel devletinde kendilerine daha yakın bir sosyal düzen bulan Anadolu beylerinin de kışkırtmasıyla Sivas, Halep ve Şamı ele geçirdi (1400).Timurun Bağdata yönelmesi üzerine Bayezid, Temmuz 1401de doğuya ilerleyerek Timura bağlı Mutahhartenin egemenliğindeki Erzincan ve Kemahı istila etti.Bu gelişme iki hükümdarın arasını iyice açtı.Bayezide bir elçi gönderen Timur, Kemahın Mutahhartene Anadolu Beyliklerinden alınan yerlerin de sahiplerine geri verilmesini, Kara Yusufun teslim edilmesini ve Osmanlıların kendisine bağlanmasını istedi.Bayezidin Timurun yerine getirilmesi zaten imkansız bu isteklerinin hiçbirini kabul etmemesi savaşın gerekçesi oldu.

Hem Balkanlarda, hem de Anadoluda yayılmış bulunan Osmanlıların her iki cephe arasında gelip gitmek açısından zorlanmaları önemli bir rol oynadı.Harekat inisiyatifini ele alan Timur, 1402 başlarında Gürcistanda yeniden büyük bir ordu topladı; Erzincan, Kemah ve Sivas üzerinden Ankaraya gelerek kenti kuşattı.Ama Bayezidin Tokat üzerinden Ankaraya doğru yaklaştığını haber alınca, kuşatmayı kaldırarak Çubuk Ovasına çekildi.Fillerle desteklenen ordusu Bayezidinkinden daha kalabalık ve askeri malzeme bakımından daha güçlüydü.On dört saat süren savaşın başlarında üstün görülen Osmanlı ordusu Karatatarlarla eski Anadolu beyliklerine bağlı askerlerin Timurun saflarına katılmasıyla güç durumda kaldı.Bir tek Sırb müttefikleri Bayezidi sonuna kadar terk etmediler.Savaş, Timurun lehine döndüğü sırada, I. Bayezidin oğullarından Süleyman Çelebi, Mehmed Çelebi ve Sadrazam Çandarlı Ali Paşa kuşatmayı yararak kaçmayı başardılar.Üç yüz kişi kalıncaya kadar çarpışan I. Bayezid ise sonunda tutsak düştü.

Ankara Savaşı yenilgisi, Osmalı Devletinin parçalanarak, devletin imparatorluk aşamasına geçmesinin 50 yıl kadar geçikmesine, Anadolu beyliklerinin yeniden kurulmasına ve Osmanlı tarihinde Fetret Devri olarak bilinen 11 yıllık bir iktidar boşluğu döneminin yaşanmasına neden oldu.

Kaynak: Güzle köyü